Mreže za zaštitu od pada sukladno EN 1263-1

Mreže postavljene kao radne platforme

Mreže za zaštitu pada predmeta ili palete u skladištima

PAD SA VISINE JE NAJČEŠĆA NESREĆA NA GRADILIŠTIMA I U INDUSTRIJSKIM POSTROJENJIMA!
Mreže za zaštitu od pada su jedna od najjeftinijih i najučinkovitijih zaštita. 
Na žalost, južnoeuropsko tržište još nije dovoljno upoznato sa normama i mrežama koje se koriste za tu namjenu. Također, iskustvo sa navedenog tržišta pokazuje, da ukoliko se i mreže koriste, ne zadovoljavaju normu.
Europska norma (EN 1263-1) strogo propisuje vrstu mreže, dimenzije, način montaže, skladištenje i testiranje mreže.
Naše mreže su testirane i zadovoljavaju sve europske standarde, a iskustvo u proizvodnji naših partnera, koje traje više od 80 godina jamči sigurnost.

Postoje mreže koje se postavljaju horizontalno (System S) i one hvataju osobu koja pada. Mreže koje se postavljaju vertikalno (System U) štite osobu na naćin da ne dođe do pada, i zapravo su barijera. Horizontalne mreže najčešća su zaštita prilikom postavljanja krovne obloge na metalnu ili drvenu konstrukciju, a vertikalne mreže su najčešća zaštita na građevinskim skelama ili su barijera na ravnim i kosim krovovima prilikom radova na njima.

Zaštitne mreže System SZaštitne mreže System U


Radne platforme


Zaštitne mreže u skladištima

 


Dokumenti za preuzimanje